Kalo te lënda

Ekskluzive:Ky ishte teritori i vërtet i Serbise.Shiko si u rrit me teritore shqiptare

Shqiptarët deri në gjysmën e dytë të shekullit XIX jetonin në shumicën e qyteteve dhe qytezave, fshatrave të Sanxhakut të Nishit si dhe në rajonet e përafërta. Sanxhaku i Nishit ishte një njësi administrative-territoriale e Perandorisë Osmane me qendër në Nish, qytet i lashtë, qendër e Dardanisë Ilire. Pjesa dërrmuese e familjeve shqiptare ishin përqendruar në Qarkun e Toplicës, i cili përfshinte rrethin e Jabllanicës, Kosanicës, Prokuplës dhe qytetin e Prokuplës; Qarkun e Nishit që përfshinte rrethet e Vllasotincës, Leskocit, Nishit dhe qytetin e Nishit; Qarkun e Vranjës me rrethin e Masuricës, Polanicës, Pçinjit dhe qytetin e Vranjës dhe Qarkut të Pirotit (Nishavës). Banorë shqiptarë kishte edhe në vende tjera, sidomos në qytete, si p.sh. në Qupri, Paraçin, Uzhicë, Krushec, Aleksinc, Karanovc (Kralevë) madje edhe në Beograd. Në Sanxhakun e Nishit jetonin rreth 250.000 banorë shqiptarë autokton të vendosur në mbi 700 vendbanime vetëm me banorë shqiptarë, por edhe në të përziera ku jetonin serbë, çerkezë etj. Që nga viti 1833 kur Serbia kishte fituar autonomi kulturore nga Perandoria Osmane, kishte filluar planet për pushtimin e tokave shqiptare. “Naçertanija” e Ilija Grashaninit ishte një platformë dhe program për dëbimin e shqiptarëve nga trojet e veta. Ky program u konstruktua në vitin 1844, ndërkohë që nisë të realizohet gjatë dhjetorit 1877 dhe janarit 1878, duke vazhduar më vonë në vitin 1912. Pas 16 dhjetorit 1877, ushtria serbe do ta fillojë fushatën më tragjike që është zhvilluar ndonjëherë në Ballkan kundër popullsisë së pambrojtur shqiptare të Sanxhakut të Nishit. Divizionet serbe të Danubit dhe Moravës sulmojnë popullsinë civile, duke vrarë e masakruar pleq, gra, fëmijë etj. Ua vënë flakën vendbanimeve shqiptare, djegin shtëpi dhe objekte të tjera të pronarëve shqiptarë. Çdo gjë e shndërrojnë në hi e pluhur. Serbia në këtë luftë ushtroi një spastrim masiv të popullsisë shqiptare, ku në këtë krim u mbështet edhe nga forcat ruse. Ushtarakët serbë për të realizuar këtë qëllim kishin përdorur mjetet më brutale të dhunës fizik ndaj shqiptarëve. Me dhjetëra mijëra shqiptarë të moshave të ndryshme vriten nga zjarri i armëve, i bajonetave, nga djegiet për së gjalli, nga ngrirjet në dëborë e akull. Togje kufomash shqiptare, shtëpi të rrënuara, nëna të ngrira me foshnje në gji, fëmijë të uritur e të pambrojtur, uri e skamje nga zjarret dhe nga plaçkitjet si dhe skena të trishtueshme ishin pamjet që mbushnin Sanxhakun e Nishit, në qarqet e Nishit, Pirotit, Vranjës, Leskocit, Përkuplës, Kurshumlisë etj. Nëpër lumenjtë Moravë, Nishavë etj., notonin me qindra kufoma shqiptare të hedhura nga forcat ushtarake. Nga vrasjet e shumta u hapën varre masive, që nga Nishi e deri në Kurshumli. Princi serb Millan Obrenoviq, për të arritur këtë qëllim, ushtarëve të vet serbë u kishte shpërndarë proklamatë, në të cilën thuhej: “… sa më pak shqiptarë që të mbetën në territoret e çliruara nga Turqia, aq më shumë do të kontribuoni për shtetin. Sa më shumë shqiptarë të shpërngulur, aq më të mëdha meritat për atdhe”.

Albanians until the second half of the 19th century lived also in most of the cities, towns and villages of the Sanjak of Nis, and in the nearby regions. The Sanjak of Nis was an administrativeterritorial unit of the Ottoman Empire based in Nis, the ancient city, which was the center of Illyrian Dardania. The vast majority of Albanian families were concentrated in the District of Toplica, which included the regions of Jablanica, Kosanica, Prokupje and the town of Prokuplje, the District of Nis, which included the regions of Vlasotinca, Leskovac, Nis and the city of Nis, the District of Vranje with regions of Masurica, Polanica, Pcinj and the city of Vranje and Pirot District (Nisava). Albanian residents were also in other places, especially in cities, like Qupri, Paracin, Uzice, Krushec, Aleksinc, Karanovc (Kraljevo) and even in Belgrade. In the Sanjak of Nis lived about 250,000 Albanian autochthonous residents settled in over 700 settlements with solely Albanian residents, but also in the mixed ones where Serbs, Circassians and the others lived. Since 1833 when Serbia had earned cultural autonomy from the Ottoman Empire, it had begun plans for the conquest of Albanian lands. Ilia Grashanin’s “Naçertanija” was a platform and a program for the expulsion of the Albanians from their homelands. This program was constructed in 1844, whilst its implementation began during December 1877 and January 1878, to be continued later in 1912. After 16 December 1877, the Serbian army started the most tragic campaign ever conducted in the Balkans area against the defenseless Albanian population of Sanjak of Nis. The Serbian divisions of the Danube and Morava attacked the civilian population, killing and massacring elders, women, children and others. They set fire to Albanian settlements, burned houses and other objects of the Albanian owners. Everything had been turned into dust and ashes. Serbia in this war had exercised a massive ethnic cleansing of the Albanian population, and in this crime had been supported by Russian forces. The Serbian soldiers, to accomplish this goal had used the most brutal means of physical violence against Albanians. Tens of thousands of Albanians of different ages were killed by firearms, bayonets, live burned, freezing in the snow and ice. Lots of Albanian corpses, ruined houses, frozen mothers having their babies in their breast, hungry children, unprotected, hunger and famine from the fires and robberies and these miserable scenes were the sights that covered the Sanjak of Nis, in the districts of Nis, Pirot, Vranje, Leskovac, Prokuple, Kurshumlia, etc. Hundreds of Albanian corpses sailed along the Morava and Nisava rivers thrown by the military. From Nis to Kurshumlia mass graves were opened for numerous murders. Serbian prince Milan Obrenovic, in order to achieve this goal, had distributed to his Serbian soldiers a proclamation saying: “… the fewer Albanians left in the territories liberated from Turkey, the more you contribute to the state. The more displaced Albanians, the greater merits for your country.

Violence and the extermination of Albanians was conducted in the most cruel and barbaric means and methods, for which Serbs themselves affirm it. A teacher, a witness of the time writes: “… In the great frost and cold of the winter of 1877-1878 I saw people fleeing naked and barefoot who had abandoned their warm rooms with great melancholy…. All the way through Gërdelic-Vranje to Kumanovo, on both sides of the street, the bodies of children, elders and others who had died from the cold could be seen. The withdrawal had been terrible, horses and oxen slowly pulled the chariots in the snow, because there were few chariots. Some children that were thrown, lost or half dead by fatigue and hunger … “The Serbian storywriter, Sreten Popovic, among other things, wrote: “Those nights, many Albanian families traveling with their children, suffered huge losses in humans from the great frost. Many children in the chariots or on their mother’s back were frozen and died. There were many cases when even elders died from the cold. “In another source, it says: “By pursuing of the Arnauts (Albanians), some villages on that area had remained completely abandoned. In some cases the names of some villages were not known because there was no one to tell, so those abandoned villages of Sanjak of Nis – Prokuple, Leskovac and Vranje had to be inhabited. ” Serbian writer Jovan Hadzivasilevic explains the Serbian government’s intentions of invading territories in the South. He writes that the expulsion of Albanians was intended to “make Serbia a pure nation state” and to create the possibility “that the Serbian actions in the future be directed towards parts of Kosovo”. After the expulsion of the Albanians, Serbia had sent teams to inhabit that part with colonists before the Berlin Congress. The teams for establishing municipalities and the enumerators among other things, wrote: “Here all the villages were Albanian villages, now they are abandoned, burnt and ruined, therefore no municipality can be established.” However, in spite of this, the official Serbia hastily began the colonization of the settlements of Sandjak of Nis with the Slavic element brought by different areas like Serbia, Montenegro, Bosnia etc. The government and the new Serbian colonists plundered all the wealth of the Albanians. Muhajir Albanians were settled in the villages and towns in the territory of Kosovo. There were many relocations of people who migrated from villages to towns, or from one village to the other village. They were settled mostly in the areas neighboring the border of today’s Serbia, in the territory of Kosovo Plane, Llap, Anamorava, etc. with the hope that one day they will return to their hometown. Many muhajir Albanian families also settled in the territory of Macedonia, and many of them ended outside Kosovo, beyond the Bosporus, in the deserts of Anatolia and even beyond up to Syria. Now it is an anniversary of reflection for generations that their forefathers were forced to flee their homes and all they had from the violence exercised by the Serbian army. The past should not be forgotten. The crimes and settlements and also the properties of the Sanjak of Nis, will not be forgotten by Albanians. Property right is an absolute right, it never becomes obsolete.

NDBANIMET NË SANXHAKUN E NISHIT KU KA JETUAR POPULLATA SHQIPTARE DERI NË VITIN 1877/1878  ALABANA (rrethina e Bllacës).

 ALAKINCI (rrethina e Surdulicës).

 ARAQA (qarku i Toplicës).

 ARBANASHKA (rrethina e Prokuplës). Kishte 38 shtëpi shqiptare dhe 20 serbe.

 ARBANASI (rrethina e Meroshinës)..

 ARBANISHTA (Shënoi – Dr. Sabit Uka).

 BABOTINCI (rrethina e Prokuplës, 7 shtëpi shqiptare, 12 shtëpi serbe).  BACA (rrethina e Prokuplës). Kishte 39 shtëpi shqiptare.

 BACIJEVICI (rrethina e Surdulicës).

 BADNJAVCI (rrethina e Zhitoraxhës), kishte 2 shtëpi serbe dhe 32 shtëpi shqiptare).

 BADARXHITË (të ardhur nga Ivaja, sot janë Zborc të Shtimës).

 BAGAROJA (Qarku i Toplicës).

 BAGJURI (Qarku i Toplicës).

 BAJÇINCI (rrethina e Prokuplës). Kishte 51 shtëpi shqiptare.

 BAJÇINOVCI (rrethina e Prokuplës).

 BAJKALLOLLËT (të ardhur nga njëra prej vendbanimeve të quajtur Banjë.

 BAJRA (Qarku i Vranjës).

 BAJRE (rrethina e Leskovcit).

 BELLANOVCE (rrethina e Vlladiqinhanit, rrethi i Polanicës).  BALINOVCI (rrethina e Prokuplës).

 BALINOVCI (rrethina e Vranjës).

 BALINOVCI I EP. (Qarku i Vranjës, Polanicë).

 BALINOVCI I P. (Qarku i Vranjës, Rrethi i Polanicës).

 BALLAJINCI (rrethina e Zhitoraxhës). Kishte 47 shtëpi serbe e 6 shqiptare).

 BALLTIQI (Qarku i Toplicës, rrethi i Prokuplës).

 BANJA – Banjëskollët (nga Banja e Kushumlisë).  BANJA (Qarku i Toplicës).

 BANJA E REPANJES. (E shënon dr. Sabit Uka).

 BANJA KUMAREVA (rrethina e Vranjës).

 BANJSKA (rrethi i Kosanicës).

 BANKOVIQI (rrethi i Kosanicës).  BANUSHEVCI (rrethina e Vranjës),  BAÇIQE (Qarku i Toplicës).

 BARA (Qarku i Vranjës, rrethi i Masuricës).

 BARBATOVCI (rrethina e Bllacës). Kishte 17 shtëpi shqiptare.

 BARDUSI (Qarku i Toplicës, rrethina e Kushumlisë). Kishte 16 shtëpi shqiptare.

 BARLLOVA (rrethina e Kushumlisë).

 BEDILA (Qarku i Toplicës, rrethi i Dobriqit).

 BEJASHTICA E EPËRME (rrethina e Prokuplës),

 BEJASHTICA E POSHTME (rrethina e Prokuplës). Kishte 14 shtëpi shqiptare.

 BELANICA. (Nuk kemi mundur të konstatojmë se ku gjendet ky vendbanim).

 BELIBREGU (Nuk kemi mundur të konstatojmë se ku gjendet ky vendbanim).

 BELLA PALLANKA (sot qendër komunale në Serbi).  BELLO (Rrethi i Kosanicës).

 BELLOGOSHI (rrethina e Prokuplës).

 BELLOLINI (rrethina e Prokuplës) – Bollainët.

 BELLOPOLJA (rrethina e Kushumlisë).

 BELOTINAC (rrethina e Dolevcit).

 BERAXHIKA (Qarku i Toplicës).

 BERIANA (Qarku i Toplicës, më vonë Qarku i Vranjës, rrrethi i Leskovcit).

BERILA (rrethina e Prokuplës, 12 shtëpi shqiptare).  BERJANI (Pusta Rekë).  BERNJASHA ( ?? ) – Bernjashët.  BESELICA (Qarku i Toplicës). Kishte shtëpi shqiptare 40 (st. turke), 20 (st. serbe).  BËRNICA, shtëpi shqiptare 36, shtëpi serbe 10.  BINXHOLLI ( ?? ).  BLLACA (Rrethi i Prokuplës). Kishte 35 shtëpi shqiptare.  BOBISHTE (rrethina e Leskovcit)?  BODËRLAKËT (nuk dihet nga janë).  BOGOJEVCI (rrethina e Leskovcit).  BOGUJEVCI I EP. (rrethina e Prokuplës). Kishte 8 shtëpi shqiptare.  BOGUJEVCI I P. (rrethina e Prokuplës). Kishte 16 shtëpi shqiptare).  BOGUNOVCI (komuna e Medvexhës).  BOJNIKU (rrethina i Leskovcit).  BOKA (Qarku i Vranjës, rrethi i Pqinjit).  BORINCI (rrethina e Bojnikut).  BOROVCI (rrethina e Medvexhës).  BOZHURNA (rrethina e Prokuplës). Kishte 13 shtëpi shqiptare.  BOZHURNJA (Qarku i Toplicës, rrethi i Dobriqit).  BRADASHI (Qarku i Toplicës).  BRAINA (rrethina e Medvexhës, rrethi i Jabllanicës).  BRAJSHORI (rrethi i Jabllanicës).  BRALLEVA (rrethi i Kosanicës).  BREGOVINA (rrethina e Prokuplës).  BRENICA (rrethina e Nishit).  BRESENÇIQI (rrethina e Prokuplës). Kishte 40 shtëpi shqiptare).  BRESTI (rrethina e Zhitoraxhës). Vendbanim shqiptarë.  BRESTOVCI (rrethina e Bojnikut).  BRESTVOCI (rrethina e Leskovcit).  BREZNICA E EP. (rrethina e Prokuplës). Kishte 2 shtëpi shqiptare dhe 8 serbe).  BREZNICA E P. (rrethina e Prokuplës). Kishte 31 shtëpi shqiptare.  BREZNIKU (Qarku i Toplicës, rrethina e Prokuplës).  BUBLICA (rrethina e Prokuplës).  BUÇINCA (rrethina e Prokuplës).  BUÇINCI (Rrethi i Prokuplës). Vendbanim shqiptarë.  BUÇIQI (rrethina e Meroshinës). Kishte 17 shtëpi shqiptare,  BUDECI – Budecët.  BUJAK, kishte shtëpi shqiptare 26.  BUJNOVCI – Bujnocët.  BUKOLLORANA (rrethina e Prokuplës). Vendbanim shqiptarë.  BUKOVAGLLAVA (rrethina e Leskovcit).  BULLATOVCI (rrethina e Prokuplës). Kishte 13 shtëpi shqiptare.  BUNBEREKU (Rrethi i Prokuplës).  BUNJACI (Rrethi i Kosanicës).  BURINCI (Rrethi i Kosanicës).  BUSHTRANI (rrethina e Vranjës).  BUVCA (Rrethi i Jabllanicës, tani komuna e Lebanës).  BYQMETI I EPËRM (rrethina e Medvexhës).  BYQMETI I MESËM (rrethina e Medvexhës).  BYQMETI I POSHTËM (rrethina e Medvexhës).  CEKAVICA (rrethina e Lebanës).  CËRKVICA (rrethina e Bojnikut).  CERNATOVA – e Epërme dhe e Poshtme (rrethina e Zhitoraxhës).  CËRNCAVCI I EPËRM (rrethina e Leskovcit).  CËRNCAVCI I POSHTËM (rrethina e Leskovicit).  CËRNI LLUG (rrethina e Vranjës).  CERNOVERHI (rrethina e Medvexhës, Rrethi i Jabllanicës).  CEROVICA (Qarku i Toplicës, rrethi i Prokuplës).  CERVADIKU (rrethi i Jabllanicës).  CERVONEKU? (rrethi i Pqinjit).

ÇESTELINI (rrethina e Vranjës) – Çestelinët.  ÇOKOT (rrethina e Nishit) – Çokotët – Çokotanët.  ÇOKOTIN (rrethina e Medvexhës)  ÇUKOVC (rrethina e Prokuplës).  ÇUKOVCI (rrethina e Bojnikut, Rrethi i Jabllanicës) – Çukofcët.  ÇUKOVCI (rrethina e Leskovcit).  ÇESTELINI (rrethina e Vranjës).  ÇOKOT (rrethina e Nishit).  ÇOKOTIN (rrethina e Medvexhës)  CUBOLLËT (Janë nga Toplica, por nuk dihet se të cilit fshat).  ÇUKOVC (rrethina e Prokuplës).  ÇUKOVCI (rrethina e Bojnikut, Rrethi i Jabllanicës).  ÇUKOVCI (rrethina e Leskovcit).  CVIRCA – rrethina e Medvexhës – (në vitit 1878 është ndarë në dy pjesë.  DABINOVCI (rrethina e Kushumlisë). Kishte 22 shtëpi shqiptare.  DAMAÇËT (nuk dihet se nga kanë ardhur).  DANKOVËT (rrethina e Kushumlisë) – Dankët (Kelani). Kishte 26 shtëpi shqiptare.  DAVIDOVCI (rrethina e Vranjës).  DEDINCA (rrethina e Kushumlisë). Kishte 36 shtëpi shqiptare.  DEDIQI (rrethi i Jabllanicës).  DEGËRMANI (rrethina e Kushumlisë).  DEKUTINCI (Qarku i Vranjës, rrethi i Masuricës).  DËRVODELI (rrethina e Lebanës).  DËRVODELJA (Rrethina e Leskovcit).  DESHISHKA (rrethina e Kushumlisë). Kishte 25 shtëpi shqiptare.  DESHULLOVA (rrethina e Meroshinës).  DEVÇA (rrethina e Meroshinës).  DEVÇA E POSHTME (Qarku i Toplicës, rrethi i Dobriqit).  DEVOTINI.(E regjistron dr. S. Uka).  DIBRA (Nnga Dibra kishte shkuar në Toplicë dhe nga aty në Marinë të Skënderaj).  DLLUGOJNICA (rrethi i Masuricës).  DOBËRNJAC (Qarku i Vranjës, Polanicë).  DOBRATIQI (rrethina e Prokuplës). Vendbanim shqiptarë.  DOBRATINI. (Qarku i Toplicës). Kishte 29 shtëpi shqiptare  DOBRIQI (Qarku i Toplicës, rrethi i Dobriqit).  DOLEVCI (sot qendër komunale në Serbi).  DOPLANE (rrethina e Leskovcit).  DOSHLAKËT (nga Qarku i Toplicës, nuk dihet fshati).  DRAGIDEO (rrethina e Prokuplës) – Dragidellët.  DRAGOBUZHDA (rrethina e Vranjës).  DRAGOLLOMËT: Janë vendosur në fshatin Dubovc të komunës së Vushtrrisë.  DRAGOLLUKËT (nuk dihet se nga kanë ardhur).  DRAGOVCI (rrethina e Bojnikut).  DRAGUSHA E EP. (rrethina e Bllacës). Kishte 75 shtëpi shqiptare.  DRAGUSHA E P. (rrethina e Bllacës.  DRAGUSHA E VOGËL (rrethina e Bllacës). Kishte 64 shtëpi shqiptare.  DRAJINCA (rrethina e Surdulicës).  DRENOVCI – i Epërm dhe i Poshtëm (rrethina e Zhitoraxhës).  DRENOVCI (rrethina e Prokuplës).  DRENOVCI (rrethina e Vranjes).  DREVINJA (rrethi i Prokuplës). Kishte 31 shtëpi shqiptare.  DUBLINCI (rrethi i Prokuplës). Vendbanim shqiptarë.  DUBNICA (rrethina e Vranjës).  DUBOVA (rrethina e Zhitoraxhës).  DUBRANJA (Qarku i Toplicës).  DUBRAVA (rrethina e Bojnikut).  DUBRAVA (rrethina e Kurshumlisë).  DUDOLLËT (nuk dihet se nga kanë ardhur).  DUGI DOLLI (Qarku i Nishit).

DUGI DOLLI (rrethi i Kosanicës).  DUGOLLUKA (rrethi i Kosanicës).  DUKATI (Qarku i Toplicës).  DUPOLEVA (rrethina e Vranjës).  GABROVAC (rrethi i Prokuplës). Vendbanim shqiptarë.  GAGINCA (rrethina e Leskovcit).  GAJTONI I EPËRM (rrethina e Medvexhës).  GAJTONI I POSHTËM (rrethina e Medvexhës).  GALLAP. Kishte 42 shtëpi shqiptare.  GAZDARA (rrethina e Medvexhës).  GAZDARA (rrethi i Prokuplës).  GECËT (nuk dihet se ku gjendet, ose është lagje e ndonjë fshati tjetër).  GEGLA (rrethina e Lebanës).  GËRBAVCI (rrethina e Medvexhës).  GËRBAVNICA (rrethi i Jabllanicës). Kishte 32 shtëpi shqiptare.  GËRGURI I EPËRM (rrethina e Bllacës).  GËRGURI I POSHTËM (rrethina e Bllacës) – Gërgurët, shtëpi shqiptare 83.  GËRGUROVCI (rrethina e Lebanit).  GESOLICA (rrethi i Kosanicës).  GJAKA (rrethina e Kushumlisë).  GJAKA E EPËRME (Qarku i Toplicës).  GJAKA E POSHTME (Qarku i Toplicës). Kishte 41 shtëpi shqiptare.  GJAKUS (rrethina e Zhitoraxhës). Kishte 27 shtëpi serbe dhe 2 shqiptare.  GJEMNICA – Gjepnica (rrethina e Bllacës). Kishtee 7 shtëpi shqiptare).  GJERAKU (Qarku i Toplicës).  GJEREKARJA (Qarku i Toplicës).  GJINGJUSHA (rrethina e Bojnikut).  GJORËT (nuk dihet se nga kanë ardhur).  GJUKELLA (rrethi i Prokuplës).  GJULEKARI (rrethina e Medvexhës).  GJUREVCI (rrethina e Prokuplës).  GJUREVCI (rrethina e Bllacës). Kishte 12 serbe e 3 shqiptare.  GJURGJEVICA (Qarku i Toplicës).  GJUSHILLOFCËT (Qarku i Toplicës).  GJUSHINCA (rrethina e Prokuplës). Kishte 31 shtëpi shqiptare).  GLLACOLLËT (nuk dihet nga kanë ardhur në Batllavë).  GLLASOVIKU (rrethina e Prokuplës). Vendbanim shqiptarë.  GLLOBODERËT. (Nuk dihet se nga kanë ardhur).  GLLOGËT: (nuk është konstatur se ku gjendet fshati Gllog).  GOJNOVCI (rrethina e Prokuplës). Kishte 30 shtëpi shqiptare.  GOLLAKU – Gollakët.  GOSTURANËT (e konsiderojnë veten muhaxhirë, por nuk dihet se nga janë).  GORINA (rrethina e Leskovcit).  GOVORI – Govorët.  GRABANICA (Qarku i Toplicës).  GRABOVCI (rrethina e Prokuplës).  GRABOVCI (rrethi i Jabllanicës).  GRACOLLËT (nuk dihet fshati).  GRADNI? (Gradishte – rrethina e Meroshinës).  GRAINCA (rrethina e Bojnikut).  GRANICA (Qarku i Toplicës).  GRASHTICËT (nuk kemi shënime për ta).  GREBONICA (rethina e Kushumlisë, Rrethi i Kosanicës).  GUBETINI (rrethina e Prokuplës). Kishte 36 shtëpi shqiptare.  GUBETINI (Qarku i Toplicës, rrethi i Dobriqit).  GURIVCI (rrethi i Kosanicës).  HASANOVCI (rrethina e Zhitoraxhës). Vendbanim shqiptar).  HËRRGAJA (rrethina e Prokuplës). Kishte 54 shtëpi shqiptare.  HUMI (Qarku i Nishit).  HURUGLICA E EPËRME (rrethina e Leskovcit).  HURUGLICA E POSHTME (rrethina e Leskovcit).

IGRISHTA (rrethina e Kushumlisë). Kishte 23 shtëpi shqiptare.  IGRISHTA (rrethina e Leskovcit).  IVAJA (rrethina e Bojnikut, rrethi i Jabllanicës).  IVANKULLA. Kishte 25 shtëpi shqiptare.  IZUMNO (rrethina e Vranjës).  JABUÇA (rrethina e Prokuplës). Vendbanim shqiptarë.  JAKOVCI (Qarku i Vranjës, rrethi i Polanicës).  JASHANICA E EP. (rrethina e Bllacës). Kishte 70 shtëpi shqiptare.  JASHANICA E P. (rrethina e Bllacës). Kishte 16 shtëpi shqiptare.  JELLASHNICA (rrethina e Leskocit).  JELLASHNICA (rrethina e Surdulicës).  JELLSHNICA (rrethina e Nishit).  KACABAQI (rrethina e Bojnikut).  KAÇAPOR (rrethina e Bllacës).  KACAPUNA (Qarku i Vranjës, rrethi i Polanicës).  KAÇMERI – Novosella (Qarku i Toplicës).  KALIMANCA (rrethi i Polanicës).  KALLUDRA (rrethina e Prokuplës).  KALLUGJERICA (rrethina e Leskovcit).  KAMENICA (rrethina e Bojnikut, rrethi i Jabllanicës).  KAMENICA (rrethina e Nishit).  KAMENICA (rrethi i Kosanicës).  KAPITI (rrethina e Medvexhës).  KARANOVCËT (Janë nga Kraleva që është quajtur Karanovc).  KASTRATI (rrethina e Kushumlisë). Kishte 31 shtëpi shqiptare.  KATIQI (rrethi i Prokuplës).  KATUNI (rrethina e Vranjës).  KËRÇMARA E EP. (rrethina e Kushumlisë).  KËRÇMARA E P. (rrethina e Kushumlisë).  KËRÇMARI (Qarku i Toplicës). Kishte 30 shtëpi shqiptare).  KËRTOKU (rrethina e Kushumlisë). Kishte 36 shtëpi shqiptare.  KIJEVAC (rrethina e Surdulicës).  KITMERËT (nga Nishi, në Prizren).  KLAIQI (rrethina e Lebanës).  KLISIRA (rrethina e Surdulicës).  KLISURA (rrethina e Dolevcit).  KLISURICA (rrethina e Prokuplës). Kishte 51 shtëpi shqiptare  dhe 11 shtëpi serbe).  KLLASHNICA (rrethina e Vranjës).  KNEZ SELLO (Qarku i Nishit).  KODRA (Qarku i Toplicës, e shënon dr. S. Uka) – Kodralitë.  KALLUDRA (rrethi i Kosanicës). Kishte 26 shtëpi shqiptare.  KOMRENA E EPËRME (komuna e Nishit?).  KONÇIQI (rrethina e Prokuplës). Kishte 47 shtëpi shqiptare dhe 2 serbe.  KONJINA (Qarku i Toplicës).  KONJUFCA E EPËRME (rrethina e Bojnikut).  KONJUFCA E POSHTME (rrethina e Bojnikut),  KONJUHI (Qarku i Toplicës). Kishte 41 shtëpi shqiptare.  KONJUSHA (rrethina e Prokuplës). Kishte 25 shtëpi shqiptare.  KONJUSHA E EP. (rrethina e Prokuplës). Kishte 15 shtëpi shqiptare.  KONJUSHA E P. (rrethina e Prokuplës). Kishte 16 shtëpi shqiptare.  KONJUVA (rrethina e Kushumlisë).  KONXHELI (rrethina e Prokuplës). Kishte 5 shtëpi shqiptare dhe 15 serbe).  KOPRANI (rrethi i Jabllanicës).  KORBEVCI (rrethi i Jabllanicës).  KORDINCA E P. (rrethina e Prokuplës). Kishte 13 shtëpi shqiptare.  KORDINICA E EP. (rrethina e Prokuplës). Kishte 19 shtëpi shqiptare.  KOSHAREVA. (E shënon dr. Sabit Uka).  KOSTANICA (Qarku i Toplicës).  KOSTENICA (rrethina e Prokuplës). Kishte 26 shtëpi shqiptare dhe 24 serbe.  KOSTRAQËT (nuk kam të dhëna se nga kanë ardhur).

KOVANLLUKU (rrethina e Meroshinës).  KOZHINCA (rrethina e Prokuplës). Vendbanim shqiptar.  KOZMAQA (rrethina e Kushumlisë). Kishte 31 shtëpi shqiptare.  KOZNICA (rrethi i Masuricës).  KRALANËT (të shpërngulur nga Kralani i Dushkajës në trevën e Toplicës dhe nga aty më 1878 në fshatin Vërboc të Drenasit.  KREMENATA (rrethina e Leskocit).  KRIVA FEJA (rrethina e Vranjës).  KRIVAQA (rrethina e Lebanit, rrethi i Jabllanicës)  KRIVODËRVA (rrethi i Jabllanicës).  KRUSHEVICA (rrethina e Prokuplës). Vendbanim shqiptarë.  KUÇI (rrethi i Kosanicës).  KULLA (rrethi i Kosanicës).  KULLAQI (rrethi i Jabllanicës).  KUMAREVA (rrethina e Vranjës).  KUPILLA (rrethi i Kosanicës).  KUPINA (rrethina e Leskovcit).  KUPINOVA (rrethina e Kushumlisë).  KURILLI (rrethi i Prokuplës).  KUSHUMLIJA. Qendër rajonale. Kishte 172 shtëpi shqiptare.  KUTLESHI (rrethina e Leskovcit).  KUTLLATI (rrethi i Kosanicës).  KUTLLOVCI I MADH (rrethina e Bllacës).  KUTLLOVCI I VOGËL (rrethina e Bllacës). Kishte 35 shtëpi shqiptare.  LALINCE (rrethina e Vranjes).  LALINOVCI (rrethina e Lebanës).  LEBANA (Qendër komunale, në rrethin e Jabllanicës)  LEBOVCI (Qarku i Vranjës).  LECE (rrethina e Medvexhës, rrethi i Jabllanicës).  LENJANËT (Në fshatin Karaçevë e Poshtme, komuna e Kamenicës, thuhet se janë muhaxhirë).  LËNMAQA. (Nuk kemi mundur ta ubifikojmë).  LEPAJA (rrethina e Meroshinës).  LEPOSHTICA (rrethi i Jabllanicës).  LEPOSHTICA (rrethi i Prokuplës).  LESKOVA (rrethi i Masuricës).  LESKOVCI (Qendër rajonale).  LEVQA E EPËRME (Qarku i Toplicës).  LIPOVICA (rrethina e Lebanës).  LIPOVICA (rrethina e Leskovcit).  LITENËT: Kanë jetuar në Pakashticë të Ep. të Podujevës, të shpërngulur në Turqi.  LLAGATINCA (rrethi i Jabllancës).  LLALINCA (Qarku i Nishit).  LLALLOSHËT (Në Hërrticë ë Podujevës, thuhet se janë muhaxhirë).  LLAPASHTICA e EP. (rrethina e Medvexhës).  LLAPASHTICA E P. (rrethina e Medvexhës).  LLAPATINCA (rrethina e Bojnikut).  LLAZALA (rrethina e Leskocit).  LLOMNICA (rrethi i Kosanicës).  LLOMNICA E EPËRME (komuna e Vllasotincës).  LLOMNICA E POSHTME (komuna e Vllasotincës).  LLOQPOTOKU (Nuk është konstatuar se ku gjendet).  LLOZANA (rrethina e Bojnikut).  LLOZNA (rrethi i Kosanicës).  LLUGARI (rrethina e Lebanës).  LLUGIQI (rrethi i Kosanicës). Kishte 22 shtëpi shqiptare.  LLUKOVA (rrethina e Kushumlisë).  LLUKOVA (rrethina e Vranjës).  LUKOMIRI (rrethina e Zhitoraxhës). Kishte 32 shtëpi serbe  dhe 4 shtëpi shqiptare).  LUSHA (rrethina e Kushumlisë) – Lushakët. Kishte 29 shtëpi shqiptare.  MAÇKOVCI (rrethina e Kushumlisë). Kishte 38 shtëpi shqiptare.

MAÇKOVCI (Qarku i Toplicës). Kishte 15 shtëpi shqiptare.  MAGASHI (rrethina e Bojnikut).  MAGOVO (rrethina e Kushumlisë).  MAJKOVCI (rrethina e Bojnikut).  MALOKËT, (nga Toplica). Nuk dihet se nga cili fshat.  MALQA (rrethina e Nishit).  MANASTIRI (rrethi i Prokuplës).  MANASTIRI (rrethina e Nishit).  MAQEDONCI (rrethina e Medvexhës).  MAQINA E EP. (rrethina e Prokuplës). Vendbanim shqiptar.  MAQJASTENA (rrethina e Kushumlisë). Kishte 12 shtëpi shqiptare 32.  MAQKOVCI (rrethina e Vranjës).  MARDOQËT (e ardhur nga Perpori te Braina).  MARINAKUTINA (Qarku i Nishit).  MARKOVICE (rrethina e Kushumlisë).  MAROVCI (rrethina e Medvexhës).  MARTELËT (Në fshatin Prapashticë të Prishtinës dhe Brainë të Gallapit, janë marrë të dhënat për këta banorë).  MASURICA (rrethina e Surdulicës).  MATAROVA (rrethina e Kushumlisë).  MAVRIQËT (të ardhur nga Medvexha).  MAXHARA (rrethina e Prokuplës). Kishte 21 shtëpi shqiptare.  MAZARAQI (rrethi i Polanicës).  MEDVECI (rrethina e Medvexhës).  MEDVEXHA (rrethi i Jabllanicës). Quhen edhe Plepollët.  MEGJA (rrethina e e Leskovcit). Kishte 26 shtëpi shqiptare dhe 15 shtëpi serbe.  MEGJUROVA E EPËRME (rrethina e Nishit).  MEGJUROVA E POSHTME (rrethina e Nishit).  MEHANJA (rrethina e Kushumlisë). Kishte 35 shtëpi shqiptare.  MEKISHI (rrethina e Dolevcit). Kishte 30 shtëpi serbe dhe 1 shqiptare.  MELOVA (rrethina e Leskovcit).  MERKONJA (rrethina e Medvexhës).  MERLAKU (rrethina e Prokuplës).  MERLINCA (Qarku i Toplicës).  MEROVCI – Omerovci (rrethina e Prokuplës) Kishte 42 shtëpi shqiptare.  MERQEZI (rrethina e Leskovcit).  MERRNICA (Qarku i Toplicës).  MERSHELI (rrethina e Prokuplës).  MERVESHI (rrethina e Bojnikut).  MËSHICA (rrethina e Leskocit).  METEJEVCI I EPËRM (Qarku i Nishit).  METEJEVCI I POSHTËM (Qarku i Nishit).  MEXHU-HANA (rrethina e Bllacës) Kishte 41 shtëpi shqiptare).  MIHALICA (rrethi i Jabllanicës).  MIHOVC (rrethina e Leskocit).  MIKULANI I EPËRM (rrethina e Kushumlisë).  MIKULANI I P. (rrethina e Kushumlisë). Kishte 27 htëpi shqiptare dhe 9 serbe.  MIKULLOVCI (rrethina e Prokuplës). Kishte 41 shtëpi shqiptare dhe 16 serbe.  MILIVOJCI (rrethina e Vranjës).  MILLOVOJLOVCËT (rrethina e Leskovcit).  MIRNICA (rrethina e Kushumlisë). Kishte 32 shtëpi shqiptare.  MIROQICA (rrethi i Kosanicës).  MIROSLLAVI. (Nuk kam mundur të ubifikoj si vendbanim).  MIROVCI (rrethi i Kosanicës).  MISKIQI (rrethi i Jabllanicës).  MLINAKËT (Qarku i Toplicës).  MLINËT: (nga Qarku i Toplicës). Migruan në Turqi.  MLLADOSHEVA (Qarku i Toplicës).  MOLLIQËT – Mollkuqët (nuk dihet se nga kanë ardhur. Një kohë të shkurtër kanë jetuar në Sllatinë të Fushë-Kosovës, por janë shpërngulur.

MOLLOVA: Mollovit?  MOMQILLI (rrethina e Zhitoraxhës).  MORINËT (nga rrethina e Prokuplës).  MOSHTANICA (rrethina e Vranjës).  MRAMORI (rrethina e Meroshinës).  MUÇAKA (lagje e fshatit Llallincës, e Qarkut të Vranjës).  MULIQ (treva e Toplicës. Kishte 14 shtëpi shqiptare.  MULEVIQ (rrethi i Kosanicës).  MURIQI – Muriqët. Konsiderohen si muhaxhirë. Kanë jetuar në Pejë dhe në fshatin Pjetërqi i Ep. i Klinës.  MUZAÇI (rrethina e Bllacës). Kishte 42 shtëpi shqiptare.  NEGOSAVLE (rrethina e Medvexhës).  NELAKU (rrethina e Leskocit).  NERADOVCI I EPËRM (rrethina e Vranjës).  NERADOVCI I POSHTËM (rrethina e Vranjës).  NESUSHTA (rrethi i Jabllanicës).  NEVADA (rrethina e Kushumlisë). Kishte 26 shtëpi shqiptare.  NICA (Qarku i Toplicës).  NISHI – Nishlitë (Hadri, Bunjaku).  NOVOSELLA (rrethina e Leskovcit).  NOVOSELLA (rrethi i Pqinjit).  NOVOSELLA (rrethina e Lebanës).  NOVOSELLA (rrethina e Prokuplës).  NOVOSELLA (rrethina e Surdulicës).  NOVOSELLA (rrethina e Kushumlisë). Kishte 10 shtëpi shqiptare.  OBËRTINCA (rrethina e Prokuplës). Vendbanim shqiptarë.  OBLLAQINA (rrethina e Meroshinës).  OBRAZHDA (rrethina e Bojnikut). Kishte 34 shtëpi shqiptare.  ORACI (Qarku i Toplicës).  ORANA (rrethina e Bojnikut, rrethi i Jabllanicës).  ORAQA (rrethi i Kosanicës).  ORASHACI (rrethina e Leskovicit).  ORLANA (rrethina e Dolevcit).  ORLISHTA (rrethi i Kosanicës). Kishte 33 shtëpi shqiptare.  ORLLOVCI (rrethina e Kushumlisë).  OSTRAGLLAVA (rrethina e Vranjës).  OTULLA KONJSKA (rrethi i Pqinjit).  PACA (rrethi i Prokuplës).  PAÇARA – Paçarët. Jetojnë në Gremnik dhe Drenoc të Klinës.  PAQARADA (rrethina e Kushumlisë). Kishte 19 shtëpi shqiptare.  PARADA (rrethina e Kushumlisë).  PASHINCA (rrethina e Prokuplës). Kishte 1 shtëpi shqiptare dhe 8 shtëpi serbe.  PASJAÇA (Qarku i Nishit).  PASJAÇA (Qarku i Pirotit).  PASJAÇA (rrethina e Prokuplës).  PASJAQA (rrethina e Zhitoraxhës). Kishte 24 shtëpi shqiptare.  PAVLLOVCI (rrethina e Vranjës).  PËRPORA (rrethi i Jabllanicës).  PERTATA (rrethina e Lebanës).  PERUNIKA (rrethina e Kushumlisë).  PËRVETICA (rrethina e Kushumlisë). Kishte 27 shtëpi shqiptare.  PESTISHI (rrethina e Prokuplës).  PETRESH. Kishte 49 shtëpi shqiptare.  PETROVAC (rrethina e Lebanës).  PETROVAC (rrethina e Leskovcit)  PETROVCI (rrethina e Prokuplës). Kishte 10 shtëpi shqiptare dhe 10 serbe.  PIROTI (Qarku i Nishavës-Pirotit. Janë vendosur në Gjakovë.  PISKALA (rrethina e Prokuplës) Kishte 16 shtëpi shqiptare.  PLAÇKAVICA (rrethina e Vranjës).  PLAKOVA (rrethina e Kushumlisë, rrethi i Kosanicës).  PLAKOVA (Rrethi i Prokuplës). Kishte 37 shtëpi shqiptare.  PLAKOVIQ (Qarku i Toplicës). Kishte 15 shtëpi shqiptare

PLLANA E MADHE (rrethi i Prokuplës). Kishte 124 shtëpi shqiptare. Sipas një burimi tjetër ka pasur 885 shtëpi dhe të gjitha janë shpërngulur.  PLLANA E POSHTME (rrethi i Prokuplës). Kishte 7 shtëpi serbe dhe 24 shqiptare. – Batallovit – nga Pllana e M. e Toplicës janë vendosur në Pestovë të Vushtrrisë.  PLLANA E VOGËL (rrethina e Prokuplës). Si vendbanim vendbanim shqiptarë me emrin Pllana kishte 178 shtëpi.  PLLAVCI (rrethina e Bojnikut).  PLLOQNIKU I EPËRM (rrethina e Prokuplës).  PLOQNIKU I POSHTËM (rrethina e Prokuplës).  POGASHTICA (rrethi i Kosanicës).  POLLOMI (rrethina e Vlladiqinhanit).  POLLOMI (Qarku i Toplicës).  POLLOMI (Qarku i Vranjës).  POPOVA (Qarku i Nishit).  POPOVA (rrethina e Bllacës). Kishte 27 shtëpi shqiptare.  POPOVCI (rrethina e Lebanës, rrethi i Jabllanicës).  POROSHTICA (rrethina e Lebanës).  POROSHTICA (rrethina e Medvexhës).  POTURQOI (Qarku i Toplicës). Kishte 42 shtëpi shqiptare.  PREBEZA E EPËRME (rrethina e Bllacës) Kishte 14 shtëpi shqiptare.  PREBEZA E POSHTME (rrethina e Bllacës) Kishte 22 shtëpi shqiptare).  PREBOJI (Rrethi i Prokuplës).  PREKADINI (rrethina e Prokuplës). Kishte 86 shtëpi shqiptare).  PREKASHNICA (rrethina e Prokuplës).  PREKODOLLCA (rrethina e Vlladiqinhanit, rrethi i Polanicës).  PREKOPUCA (rrethina e Prokuplës). Kishte 30 shtëpi shqiptare.  PREKOQELLNICA (rrethina e Lebanës).  PREKOROGJA (rrethina e Kushumlisë).  PREOBRAZHENJA (rrethina e Vranjës).  PREPOLLCI (rrethi i Prokuplës).  PRESTRESHNJA (rrethina e Bllacës). Kishte 40 shtëpi shqiptare).  PRETREZHANA (rrethina e Bllacës). Kishte 18 shtëpi shqiptare)  PREVALLCI (rrethi i Pqinjit).  PRIDVORICA (rrethina e Bllacës). Kishte 60 shtëpi shqiptare.  PRIDVORICA (rrethina e Bojnikut). Kishte 55 shtëpi shqiptare.  PROKUPLA (kishte 1114 shtëpi, 750 shqiptare dhe 364 serbe), Sipas një burimi tjetër kishte 680 shtëpi shqiptare dhe 120 shtëpi serbe: Prokupët-Prokupalitë – Prokuplanët – Dallkët (Prokuplët).  PROLLOMI (rrethina e Kushumlisë, rrethi i Kosanicës).  PROSEKA (Qarku i Nishit).  PUKOVAC (rrethina e Dolevcit). Kishte 113 shtëpi serbe dhe 9 shqiptare).  PUPOVCI I MADH (rrethina e Kushumlisë).  PUPOVICA E EPËRME (rrethi i Prokuplës).  PUPOVICA E POSHTME (rrethi i Prokuplës).  PUSTA (rrethi i Jabllanicës).  PUSTO VOJLLEVCE (Qarku i Toplicës).  QAVOTËT (nuk dihet se nga kanë ardhur. Thuhet se janë muhaxhirë. Janë vendosur në Berrnicë të Epërme dhe në Prishtinë.  QUNARAKU (rrethi i Prokuplës).  QUNGULA (rrethina e Bllacës).  QUNGULLA (Qarku i Toplicës). Kishte 42 shtëpi shqiptare.  QYQALLA (rrethina e Bllacës). Kishte 16 shtëpi shqiptare).  RABOVCI (rrethi i Prokuplës).  RAÇA (rrethina e Kushumlisë). Kishte 29 shtëpi shqiptare.  RADEVCI (rrethina e Lebanës).  RADINOVCI (rrethina e Lebanës).  RADOVCE (rrethi i Jabllanicës).  RAFUNA (rrethina e Lebanës, rrethi i Jabllanicës).  RAKOVICA (rrethi i Kosanicës). Kishte 41 shtëpi shqiptare.  RAMABAJA (rrethina e Medvexhës).  RAMADEN – Ramadenët. (Nuk e kemi ubifikuar këtë vendbanim).

TERNAVA E EPËRME (rrethina e Prokuplës) Kishte 19 shtëpi shqiptare dhe shtëpi serbe.  TERNAVA E POSHTME (Qarku i Nishit).  TERNAVA E POSHTME (rrethina e Prokuplës). Tërnave kishte 51 shtëpi shqiptare dhe 48 serbe.  TËRRNAVCI – Tërnavcit.  TERRSTENA (rrethina e Vranjës).  TËRSHKA ARBANISHTA (e shënon dr. Sabit Uka).  TIHOVCI (rrethina e Kushumlisë).  TMAVA (rrethina e Kushumlisë). Kishte 41 shtëpi shqiptare.  TOÇANI I EPËRM (rrethina e Kushumlisë). Kishte 46 shtëpi shqiptare.  TOÇANI I POSHTËM (rrethina e Kushumlisë). Kishte 14 shtëpi shqiptare.  TOGAQEVCI (rrethina e Lebanës).  TOPANICA (rrethina e Zhitoraxhës). Kishte 61 shtëpi shqiptare dhe 32 serbe.  TOPANICA (rrethi i Dobriqit).  TOPANICA E EPËRME (Qarku i Nishit).  TOPANICA E EPËRME (rrethi i Prokuplës, 15 shtëpi shqiptare).  TOPANICA E POSHTME (Qarku i Nishit).  TOPANICA E POSHTME (rrethi i Prokuplës). Kishte 27 shtëpi serbe dhe 7 shqiptare).  TOPLICËT (të ardhur nga Cekavica e Jabllanicës dhe Konjuhi i Toplicës).  TOPLLANCI (rrethina e Vranjës).  TOSHI – Toshët.  TOVËRLANI (rrethina e Prokuplës).  TOVËRLANI (rrethi i Kosanicës).  TREBESHINA E EPËRME (rrethina e Vranjës).  TREBINJA (rrethina e Kushumlisë).  TREQAKU (rrethina e Kushumlisë).  TUBUZHDE (rrethi i Pqinjit).  TULLARI (rrethina e Medvexhës).  TULLARI (rrethi i Prokuplës). Kishte 32 shtëpi shqiptare.  TUPALLA (rrethina e Medvexhës).  TURJANA (rrethina e Bojnikut).  TURUQICA. (E shënon dr. S. Uka).  USHEVCE (rrethina e Vranjës).  USHI. (E shënon dr. Sabit Uka).  VAGËRMENI (rrethi i Kosanicës).  VARDENIKU – (VARADINI) – (rrethina e Medvexhës).  VASILEVCI (rrethina e Kushumlisë).  VËRBAVA (e shënon dr. Sabit Uka).  VËRBICA – Vërbicët. (I shënon dr. Sabit Uka).  VËRBOVCI (rrethina e Bllacës).  VERBOVCI I EPËRM (Toplicë). Kishte 35 shtëpi shqiptare.  VËRBOVCI I POSHTËM (Qarku i Toplicës,). Kishte 20 shtëpi shqiptare).  VËRSHEVCI (rrethina e Kushumlisë).  VËRTOPI (rrethi i Jabllanicës).  VËRTOPI (rrethi i Prokuplës).  VIÇA (rrethina e Prokuplës). Kishte 10 shtëpi shqiptare).  VINA. (E shënon dr. Sabit Uka).  VISHESELLA (rrethina e Bllacës).  VISOKA (rrethina e Kushumlisë). Kishte 32 shtëpi shqiptare.  VITOSHA (Qarku i Toplicës).  VLLAHIA (Qarku i Toplicës).  VLLAHINJA (rrethi i Kosanicës). Kishte 32 shtëpi shqiptare.  VLLASA (rrethi i Jabllanicës).  VLLASA (rrethi i Kosanicës).  VLLASA e Leskocit. Kishte 37 shtëpi shqipare.  VLLASI (rrethina e Vranjes).  VLLASI I EPËRM (Qarku i Nishit).

VLLASI I POSHTEM (Qarku i Nishit).  VLLASINA (rrethina e Surdulicës). Ishin vendosur në Kllokot të Vitisë.  VLLASOTINCA (qendër komunale).  VLLASOVA (rrethina e Prokuplës).  VODICE (rrethina e Prokuplës).  VODICE (rrethi i Kosanicës).  VODINCI (rrethi i Kosanicës).  VOJLLOVCI I MADH (rrethina e Lebanit).  VOJLLOVCI I VOGËL (rrethina e Lebanit).  VOVA (rrethi i Kosanicës).  VRANJA (rrethi i Pqinjit).  VRANJA E P. (rrethi i Pqinjit).  VRANOVCI (Qarku i Toplicës).  VRANOVCI I EPËRM (rrethina e Lebanit).  VRANOVCI I POSHTËM (rrethina e Lebanit).  VRAPCA (rrethina e Medvexhës).  VRATOGOSHI I EPËRM (rrethina e Vranjës).  VRATOGOSHI I POSHTËM (rrethina e Vranjës).  VRELLA (rrethina e Kushumlisë). Kishte 26 shtëpi shqiptare.  VRELLA (Qarku i Nishit).  VREZHINA E EPËRME (Qarku i Nishit).  VREZHINA E POSHTME (Qarku i Nishit).  VUÇJAKU (rrethi i Kosanicës).  VUJANOVA (rrethi i Jabllanicës). Janovët.  VUKOJEVCI (rrethina e Kushumlisë).  XHIGOLI (rrethina e Prokuplës). Kishte 61 shtëpi shqiptare.  ZAGRAXHA (rrethina e Kushumlisë).  ZAGUZHANI (rrethina e Surdulicës).  ZAPSKA E EPËRME (rrethina e Vranjës).  ZAPSKA E POSHTME (rrethina e Vranjës).  ZDARAVINJA (Qarku i Toplicës, rrethina e Prokuplës).  ZEBICA (rrethina e Kushumlisë, rrethi i Kosanicës).  ZHARK (Qarku i Toplicës).  ZHDELLOVA (Qarku i Toplicës)  ZHEGROVA (rrethina e Kushumlisë). Kishte 35 shtëpi shqiptare.  ZHITNI POTOK (rrethina e Prokuplës).  ZHITNI POTOK (Pustareka). Kishte 21 shtëpi shqiptare.  ZHITORAGJA (sot qendër komunale).  ZHUGOLLËT (rrethina e Vranjës).  ZHUSHI – RESINCA (Qarku i Toplicës).  ZLLATA (rrethina e Prokuplës.  ZLLATOKOP (rrethina e Vranjës).  ZUBA. (E shënon dr. Sabit Uka).  ZUÇA (rrethina e Kushumlisë). Kishte 24 shtëpi shqiptare.

Marr nga arkivat e Kosovës.

E pregaditi Sh.Rukovci /Kosovalb.com

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Twitter-i

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Twitter. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s

Këtë e pëlqejnë %d blogues: